§ Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. z dnia 2016.07.15.).

 2. Z momentem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego Etha Moss Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ Definicje

Użytym w Regulaminie pojęciom nadaje się następujące znaczenia:

 • Sklep Internetowy Etha Moss - sklep internetowy zajmujący się sprzedażą produktów na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej dostępny pod adresem www.ethamoss.com prowadzony przez Dorotę Zdrojewską w ramach jej działalności niezarejestrowanej.

 • Usługi - usługi świadczone przez Sklep Internetowy Etha Moss drogą elektroniczną za pośrednictwem www.ethamoss.com na podstawie niniejszego Regulaminu.

 • Klient - osoba lub podmiot dokonująca zakupu ze Sklepu Internetowego Etha Moss

 • Produkty - ręcznie wytwarzana ceramika oferowane przez Sklep Internetowy Etha Moss za pośrednictwem strony www.ethamoss.com

 • Regulamin - niniejszy Regulamin.

§3 Rodzaje i zakres świadczonych Usług

Sklep Internetowy Etha Moss świadczy następujące Usługi na rzecz Klientów:

a) sprzedaż produktów na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,

b) prowadzenie Newslettera.

§4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Do korzystania z Usług świadczonych przez Sklep Internetowy Etha Moss niezbędne jest urządzenie mające dostęp do sieci Internet wyposażone w oprogramowanie potrzebne do zwykłego przeglądania stron internetowych. W celu skorzystania z Usług świadczonych przez Sklep Internetowy Etha Moss nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja w Sklepie Internetowym Etha Moss.

 2. Do korzystania z Usług świadczonych przez Sklep Internetowy Etha Moss jest upoważniona tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi zakupy w Sklepie Internetowym Etha Moss może dokonać osoba uprawniona do działania w imieniu danego podmiotu lub posiadająca umocowanie udzielone przez taką osobę.

 3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Klienta korzystania z Usług oferowanych przez Sklep Internetowy Etha Moss, wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 4. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim ma charakter bezterminowy, jednakże Klient może w chwili zaprzestać z korzystania z Usług oferowanych przez Sklep Internetowy Etha Moss, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem zawartej umowy.

§5 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Etha Moss

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Etha Moss prowadzona jest sprzedaż ceramiki użytkowej i artystycznej.

 2. Ceramika oferowana przez Sklep Internetowy Etha Moss została wyprodukowana własnoręcznie i nosi znamiona rękodzieła. Ze względu na ręczną technikę wykonania produkty są podobne, ale nie identyczne.

 3. Do skutecznego złożenia zamówienia nie jest konieczne dokonanie wcześniejszej rejestracji Konta w Sklepie Internetowym Etha Moss.

 4. Podane ceny produktów, wyrażane w złotówkach (PLN), w Sklepie Internetowym Etha Moss są cenami brutto i nie uwzględniają kosztów wysyłki. Ceny wysyłki są podane osobno.

 5. Przed potwierdzeniem złożenia zamówienia danego produktu Sklep Internetowy Etha Moss przedstawi Klientowi następujące informacje: a) zdjęcie produktu, przy czym zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Kolorystyka Produktów może nieznacznie odbiegać od rzeczywistej – zależą one np. od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia); b)dokładny opis danego produktu i jego cechy; c) łączną wartość zamówionych produktów, d) kosztem dostarczenia zamówionego produktu lub produktów oraz podsumowanie łącznej wartości zamówienia z wybraną opcją dostawy, e) informacje o sposobie i terminie zapłaty, f) informacje o sposobie i terminie realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy Etha Moss.

 6. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się dokładnie z opisem produktu dostępnym w Sklepie Internetowym Etha Moss.

 7. Klient po wybraniu produktu powinien wskazać liczbę zamawianych egzemplarzy produktu, następnie wybrać opcję “sklep”.

 8. W celu finalizacji zamówienia Klient powinien wybrać opcję „koszyk” lub przejść do bezpośrednio do koszyka poprzez ikonę koszyka na Stronie Głównej.

 9. Następnie Klient zostanie przekierowany na podstronę „koszyk”, gdzie Klient będzie poproszony o zaakceptowanie danych potrzebnych do zamówienia. Ponadto, Klient na tym etapie ma możliwość wpisania kodu rabatowego - o ile jest takowy przewidziany przez Sklep Internetowy Etha Moss i wcześniej podany do wiadomości Klienta (np. poprzez kanały social media Sklepu Etha Moss; otrzymany w formie drukowanej w dostarczonej Klientowi paczce, w ramach wcześniej zrealizowanego przez niego zamówienia).

 10. Po zaakceptowaniu danych niezbędnych do złożenia zamówienia, Klient zostanie przekierowany do podstrony, na której będzie mógł dokonać realizacji zamówienia. Następnie Klient powinien wybrać metodę płatności dostępną w Sklepie Internetowym Etha Moss (wpisać niezbędne dane potrzebne do realizacji płatności) oraz sposób dostawy (usługa kurierska; paczkomat), a następnie kliknąć w przycisk „Zamawiam i Płacę".

 11. Po wybraniu przycisku „Zamawiam i Płacę” Klient, zostanie przekierowany na stronę internetową swojego banku lub po uzupełnieniu niezbędnych danych potrzebnych do realizacji płatności, zostanie zrealizowana płatność za zamówienie.

 12. Po zrealizowaniu płatności Klient zostanie z powrotem przekierowany do Sklepu Internetowego Etha Moss do podstrony z podsumowaniem złożonego zamówienia. Klient powinien złożyć dyspozycję płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Brak uiszczenia przez Klienta płatności za zamówienia na rachunek bankowy Sklepu Internetowego Etha Moss jest równoznaczne z niezłożeniem zamówienia. W takiej sytuacji Klient może w każdym czasie złożyć ponownie zamówienie.

 13. W sytuacji, gdy Klient ma jakiekolwiek problemy z realizacją płatności powinien skontaktować się ze Sklepem Etha Moss za pośrednictwem poczty elektronicznej (email: info@ethamoss.com).

 14. Po potwierdzeniu przez Sklep Internetowy Etha Moss przyjęcia zamówienia, zostaje ono przyjęte do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostaje wysłane automatycznie po jego dokonaniu na maila podanego przez Klienta podczas składania zamówienia. W przypadku, gdy Sklep Internetowy Etha Moss będzie miał wątpliwości co do prawidłowości danych Klienta podanych w formularzu, Sklep może wstrzymać przyjęcie i realizację zamówienia. W takiej sytuacji Sklep Internetowy Etha Moss niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia wątpliwości.

 15. Klient i Sklep Internetowy Etha Moss związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia. Zamówiony produkt jest wysyłany w ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, chyba, że z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego Etha Moss nie jest możliwa wysyłka zamówienia w tym terminie. W takiej sytuacji Sklep Internetowy Etha Moss poinformuje Klienta o wydłużonym czasie realizacji zamówienia, wskazując jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia.

 16. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost, także do Paczkomatów InPost.

 17. Koszty przesyłki nie są uwzględnione w cenie produkt. Koszt przesyłki na terenie Polski jest widoczny podczas składania zamówienia. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.

 18. W przypadku zamówienia przez Klienta kilku produktów zostaną one zapakowane w jedną przesyłkę, chyba że, podczas składania zamówienia Klient wskaże inny sposób pakowania oraz dostarczenia złożonego zamówienia. W przypadku wysyłki produktów w sposób inny niż standardowy określony w Sklepie Internetowym Etha Moss wszelkie niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi.

 19. Za wydanie produktu uważa się jego przekazanie przez Sklep Internetowy Etha Moss dostarczycielowi wskazanemu przez Klienta, jeżeli Sklep Internetowy Etha Moss nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

 20. Do zamówionego towaru każdorazowo dołączone zostaje potwierdzenie dokonania zakupu w formie elektronicznej (wysłane na maila Klienta) lub faktury (wystawianej tylko na życzenie i wysyłanej na maila Klienta). W przypadku konieczności wystawienia faktury Klient jest zobowiązany jest do podania następujących danych: a) Imię i nazwisko/firma, b) Adres zamieszkania/siedziby, c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne), d) opis zamówienia e) Adres korespondencyjny.

 21. Z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Etha Moss Klient wyraża zgodę na przesyłanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem i realizacją zamówienia.

 22. Wszystkie produkty oznaczone w Sklepie jako produkty dostępne mogą zostać zamówione przez Klienta, chyba, że Sklep Internetowy Etha Moss zamieścił komunikat, że dany produkt jest niedostępny/dostępny wkrótce. Możliwa jest również sytuacja, w której dostępność produktu uległa zmianie od chwili złożenia zamówienia do czasu jego realizacji, w takim przypadku Sklep Internetowy Etha Moss jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Klienta o braku dostępności danego produktu i dokonania niezwłocznego zwrotu płatności na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została uiszczona, chyba że Klient wyrazi zgodę na częściową realizację zamówienia (np. w przypadku, gdy w jednym zamówieniu jest kilka produktów) lub jej wymianę na inny produkt.

 23. Klient przy odbiorze przesyłki kurierskiej zawierającej zamówiony produkt powinien dokładnie sprawdzić stan przesyłki - w szczególności powinien on sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku gdy przesyłka będzie nosiła ślady uszkodzeń (np. znaczne zgniecenie paczki lub poprzez zerwanie taśm zabezpieczających) Klient powinien odmówić odbioru przesyłki, a następnie o powyższym zdarzeniu poinformować Sklep Internetowy Etha Moss.

§6 Klienci. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient ma prawo do zwrotu towaru zakupionego w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu dostarczenia przesyłki.

 2. Klient może odstąpić od umowy, przesyłając Sklepowi Internetowemu Etha Moss Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 3. Oświadczenie należy wysłać w formie skanu w wiadomości e-mail na adres: info@ethamoss.com.

 4. Oświadczenie musi zawierać informacje pozwalające zidentyfikować zamówienie, tj: numer zamówienia bądź dane osoby zamawiającej (imię, nazwisko, e-mail) oraz datę przystąpienia do umowy/zakupu.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. W takiej sytuacji Sklep Internetowy Etha Moss dokona zwrotu kosztów na rzecz Klienta, równym kosztom jakie Klient poniósł w trakcie zakupu, tj. cena produktu oraz koszty przesyłki do Klienta oraz w terminie 14 dni od dostarczenia przesyłki.

 6. Sklep Internetowy Etha Moss dokona zwrotu płatności na rzecz Klienta przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez klienta przy realizacji zamówienia lub na konto bankowe podane przez Klienta w formularzu.

 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§7 Newsletter

 1. Sklep Internetowy Etha Moss oferuje swoim Klientom Usługę Newslettera, która polega na przesyłaniu przez Sklep Internetowy Etha Moss na adres email wskazany przez Klienta informacji o aktualnych produktach i usługach Sklepu Etha Moss.

 2. Klient, który chce skorzystać z usługi Newslettera, powinien wypełnić dedykowany do tego formularz dostępny na stronie Sklepu Etha Moss.

 3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z dalszej subskrypcji Newlettera poprzez przesłanie na adres info@ethamoss.com informacji o rezygnacji z Newslettera.

§8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Sklep Internetowy Etha Moss należy kierować w formie elektronicznej na adres mailowy Sklepu Etha Moss: info@ethamoss.com.

 2. W reklamacji należy wskazać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres poczty email na jaki ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację oraz dokładnie opisać powód złożenia reklamacji.

 3. Sklep Internetowy Etha Moss rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Klienta. Termin ten może ulec wydłużeniu, jeśli rozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Sklepu Etha Moss. W takim przypadku Sklep Internetowy Etha Moss jest zobowiązany do powiadomienia Klienta o przyczynie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie i przewidywanym czasie jej rozpatrzenia przed upływem terminu na rozpatrzenie reklamacji.

 4. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji lub braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie Sklep Internetowy Etha Moss wysyła na adres mailowy Klienta wskazany przez niego w reklamacji lub listownie na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta w reklamacji.

§9 Polityka Prywatności. Cookies

 1. Ochrona informacji prywatnych dotyczących Klientów ma dla Sklepu Internetowego Etha Moss znaczenie priorytetowe, w związku powyższym Sklep Internetowy Etha Moss dokłada wszelkich starań, aby Klienci mogli czuć swobodnie i bezpiecznie korzystając z Sklepu Etha Moss.

 2. Polityka Prywatności dotyczy wszelkich informacji o charakterze prywatnym, a w tym danych osobowych Klientów, które są gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem Sklepu Etha Moss.

 3. Strona internetowa Sklepu Internetowego Etha Moss korzysta z Plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sklep Internetowy Etha Moss.

 5. Pliki cookies wykorzystywane są celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej Sklepu Etha Moss. Dzięki temu Sklep Internetowy Etha Moss będzie mógł ulepszać swoją stronę internetową.

 6. W ramach strony internetowej Sklepu Internetowego Etha Mosss stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 7. Klient wyraża zgodę na zgodę na przechowywanie na jego komputerze Plików Cookies w celach określonych w ustępach poprzednich.

 8. Klient może w każdej chwili zablokować przechowywanie ciasteczek w swoim urządzeniu. W tym celu należy odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki, z której Klient korzysta. Funkcję wyłączenia możliwości przechowywania ciasteczek w urządzeniu można co do zasady znaleźć w „ustawieniach” (ang. settings), „opcjach” (ang. options) lub „preferencjach” wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

§10 Dane osobowe

 1. W celu prawidłowej realizacji usług dostępnych w ramach Sklepu Etha Moss, Sklep Internetowy Etha Moss przetwarza dane osobowe Klientów, w tym: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer rachunku bankowego, adres e-mail oraz numer telefonu.

 2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego Etha Moss jest Dorota Zdrojewska.

 3. W trakcie korzystania ze strony internetowej Sklep Internetowy Etha Moss gromadzi również informacje dotyczące urządzenia Klienta w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie, w tym na poszczególnych podstronach, informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dostęp do geolokalizacji

 4. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.

 5. Sklep Internetowy Etha Moss przetwarza dane osobowe Klientów w celu umożliwienia Klientom korzystania ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym Etha Moss.

 6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub brak zgody ich przetwarzanie, uniemożliwi korzystanie z niektórych Etha Moss korzysta z usług podmiotów trzecich np. w zakresie obsługi płatności (Stripe) w zakresie dostarczenia zamówionego towaru - firmy kurierskie (DPD, Inpost).

 7. Przekazywanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim współpracującym z Sklepem Etha Moss ma jedynie na celu prawidłową realizację złożonego zamówienia i odbywa się zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

 8. Sklep Internetowy Etha Moss nie udostępnia odpłatnie podmiotom trzecim danych osobowych Klientów.

 9. Klient ma możliwość zapisania się do newslettera poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sklepu Etha Moss, podając swój adres e-mail. Jest to całkowicie dobrowolne. W każdej chwili Klient może zrezygnować z dalszej subskrypcji newslettera.

 10. W związku z przetwarzaniem przez Sklep Internetowy Etha Moss danych osobowych każdy Klient ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, d) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku, jeśli Sklep Internetowy Etha Moss nie będzie zobowiązany przepisami prawa do ich przetwarzania, e) przenoszenia swoich danych osobowych tj. możliwości uzyskania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi. O ile jest to technicznie możliwe Klient ma prawo zgłoszenia żądania przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi bezpośrednio przez Sklep Internetowy Etha Moss.

 11. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, jeśli uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy Etha Moss w sposób niezgodny z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

 12. W celu uzyskania informacji dotyczących swoich danych osobowych Klient może zwrócić się do Sklepu Internetowego Etha Moss w formie wiadomości email wysłanej na adres info@ethamoss.com lub pisemnie na adres: M.C. Skłodowskiej 8a/11; Gdynia 81-231, Polska.

 13. W sytuacji, gdy Klient będzie chciał cofnąć zgodę na przetwarzanie danych powinien również poinformować o tym Sklep Internetowy Etha Moss za pośrednictwem wiadomości email lub pisemnie na adresy wskazane w zdaniu poprzednim.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go w Sklepie Internetowym Etha Moss.

 2. Sklep Internetowy Etha Moss jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

 3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Klientom na łamach Sklepu Internetowego Etha Moss i będą obowiązywać od chwili powiadomienia Klientów o zmianach poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronie Sklepu Etha Moss.

 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Regulamin sklepu internetowego Etha Moss

wszelkie prawa zastrzeżone - Etha Moss

Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży i wydarzeń prosimy kierować na adres info@ethamoss.com